Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) heeft als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling de missie om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van talentvolle, creatieve, begaafde kinderen, jongeren en volwassenen.

We verbinden praktijk, beleid en wetenschap en werken nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talenten van (begaafde) kinderen en volwassenen te stimuleren. Dit doen wij door actief netwerkvorming tussen professionals te faciliteren en verbindingen te leggen tussen initiatieven en partijen die elkaar kunnen versterken.

We delen kennis en ervaring via het interactieve platform talentstimuleren.nl en door een gevarieerd professionaliseringsaanbod (conferenties, workshops, e-learning, gespecialiseerde nascholing, train-de-trainers). Kennis over effectieve aanpakken versterken we door onderzoek en publicaties en door inspirerende praktijkvoorbeelden in beeld te brengen. We maken de praktische vertaalslag van wetenschappelijke inzichten bij het delen van informatie en ontwikkelen van hulpmiddelen.

De Stichting NTCN is ontstaan vanuit een samenwerking tussen CBO Talent Development, de Radbouduniversiteit Nijmegen en SLO. Met deze en alle andere landelijke partners op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling werken we nauw samen om gemeenschappelijke doelen te realiseren en elkaar te versterken.

Landelijke conferentie Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling 2019 

Net als vorig jaar zal het NTCN in samenwerking met SLO weer de jaarlijkse conferentie over Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling organiseren met als thema ‘Samen talenten stimuleren en vieren’. Deze vindt plaats op 13 en 14 november bij NBC in Nieuwegein.

» Programma en aanmelden voor woensdag 13 november

» Programma en aanmelden voor donderdag 14 november

Conferentie onderwijs-jeugd op 31 oktober

‘Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren!’Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen en professionals vanuit gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineen slaan ontstaan er ontwikkelkansen voor kinderen! Samen maken we het verschil! Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugd vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken. Op donderdag 31 oktober 2019 ontmoet onderwijs en jeugd elkaar bij het Van der Valk Veenendaal.

Via deelname aan de klankbordgroep hebben we ook vanuit NTCN bijgedragen aan de voorbereidingen voor deze conferentie. 

» Meer informatie en aanmelden voor de Conferentie onderwijs – jeugd op 31 oktober

Subsidieregeling begaafde leerlingen in het po en vo

Op 7 december jl. is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in het po en vo’ gepubliceerd. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen.

De commissie die de aanvragen beoordeelt, heeft inspiratiebijeenkomsten georganiseerd, zodat zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden en hun scholen gebruik maken van de kansen die de subsidieregeling biedt. Bijna alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO hebben de subsidie aangevraagd om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Na de eerste beoordelingsronde zullen zij met de feedback van de commissie hun aanvragen waar nodig nog aanvullen of verbeteren, zodat volledig aan de criteria van de regeling wordt voldaan en er een krachtige impuls voor verdere ontwikkeling op het gebied van begaafdheid gegeven wordt!

The National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is part of the European Talent Support Network (ETSN). Our mission is to contribute to the optimal development of gifted children, adolescents, and (young) adults in the Netherlands.