NTCN werkt samen met diverse partners aan de volgende projecten waarin beleid, praktijk en onderzoek samenkomen:

  • Beleidsgericht Onderzoek ‘De langetermijneffecten van onderwijsaanpassingen‘, in samenwerking met Maastricht University en SEO Economisch Onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit drie deelstudies naar de effecten van veel voorkomende onderwijsaanpassingen op de basisschool voor  leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Dit betreft: 1. deelname aan plusklassen, 2. voltijds hoogbegaafdheidsafdelingen binnen scholen, of 3. een jaar korter onderwijs. Bij elke deelstudie wordt het effect op de voortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs onderzocht. NTCN levert een inhoudelijke bijdrage aan dit onderzoek en zorgt voor de verbinding met de praktijk. NTCN organiseert expert-, netwerk- en kennisdelingsbijeenkomsten en ontwikkelt praktisch bruikbare hulpmiddelen voor het maken van onderbouwde beleidskeuzes, o.a. vanuit de in dit project opgedane wetenschappelijke inzichten.
  • IMpact of Activities in Gifted Education (IMAGE). Dit onderzoek brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan begaafde leerlingen te verbeteren in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’. NTCN maakt deel uit van het IMAGE Consortium en is – samen met CBO Talent Development – verantwoordelijk voor de kennisbenutting. In de jaarlijkse kennisdelingsactiviteiten die NTCN organiseert, worden actuele wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten (o.a. uit het IMAGE onderzoek) en ervaringen uit de praktijk gedeeld.
  • Thematische kennisagenda over begaafdheid. In samenwerking met het wetenschappelijk expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATiO) en POINT werkt NTCN mee aan een nationale thematische kennisagenda om meer samenhang te creëren in onderzoek op het thema begaafdheid. 
  • Met het Expertisecentrum Talent, een Vlaams European Talent Centre binnen het European Talent Support Network (ETSN), werkt NTCN samen om wetenschappelijk geïnspireerde inzichten te valoriseren door dit in het Nederlandstalige onderwijs laagdrempelig en breed beschikbaar te maken.

Afgeronde projecten

  • ‘De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren – Met vallen en opstaan. Een retrospectief verkennend onderzoek’. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NTCN in 2019 in samenwerking met SLO, CBO Talent Development, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) onderzoek gedaan onder oud-leerlingen van het Centrum voor Creatief Leren (CCL). Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in de problematiek van schooluitval onder leerlingen met kenmerken van begaafdheid en aanwijzingen te vinden voor mogelijke effectieve kenmerken van interventie.
  • Van 2015-2019 werd NTCN gevormd door de samenwerking van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (gevestigd bij SLO) en CBO Talent Development. In 2018 en 2019 zijn vanuit deze samenwerking de jaarlijkse landelijke conferenties op het gebied van begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling georganiseerd. De videoregistraties die hiervan zijn gemaakt, vind je op het NTCN YouTube kanaal.