NTCN Klankbordgroep

Om de missie van NTCN te realiseren, werken we samen met landelijke verenigingen, stichtingen, netwerken, gespecialiseerde opleidingen en instanties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling. Binnen de NTCN Klankbordgroep komen vertegenwoordigers van deze organisaties tenminste twee keer per jaar bijeen. De NTCN Klankbordgroep bijeenkomsten zijn bedoeld om te netwerken, ervaringen uit te wisselen, ontwikkelingen te delen en om de onderlinge samenwerking op gedeelde doelstellingen te versterken. De opbrengsten van deze bijeenkomsten dienen als impuls voor verdere ontwikkeling, zowel op gezamenlijk geagendeerde thema’s als binnen ieders eigen organisatie.

De organisaties die tot de NTCN Klankbordgroep behoren, vind je hieronder. 

De bij NTCN aangesloten European Talent Points zijn aangegeven met een marker. 

CBO Talent Development is één van de internationale expertisecentra op het gebied van hoogbegaafdheid. Het CBO stelt zich ten doel door middel van wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en (jong) volwassenen.  

Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zet SLO haar kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum, gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten.

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de European Council for High Ability (ECHA) en is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA. Deze postacademische opleiding heeft een wetenschappelijke insteek en wordt blended aangeboden. 

Het Wetenschappelijk Expertisecentrum RAdboud Talent In Ontwikkeling (RATIO) staat voor kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar (hoog)begaafdheid en de vertaling van dat onderzoek naar praktijk en beleid. 

In het kader van de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in po en vo’ voert het IMAGE Consortium onderzoek uit naar de impact van de activiteiten die op het gebied van onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid plaatsvinden: Impact of Activities in Gifted Education (IMAGE). Het doel van het impactonderzoek is het ontwikkelen van kennis over een dekkend onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen. Onderzocht wordt o.a. wat de werkzame mechanismen van interventies zijn en onder welke condities deze mechanismen wel of niet werken.

Novilo begeleidt scholen, leerkrachten, begeleiders en ouders om het cognitief getalenteerde kind tot zijn recht te laten komen en goed in zijn vel te laten zitten.

Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. De begaafdheidsprofielscholen hebben zich verenigd in de Vereniging BPS, die als doel heeft het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs.

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”, 013 staat voor de regio Tilburg, 040 staat voor de regio Eindhoven en 073 voor de regio Den Bosch. POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. POINT wil de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden, waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven. 

Vereniging ECHA Nederland verbindt en stimuleert ECHA-specialisten in Gifted Education in het uitwisselen en bundelen van hun expertise, in het versterken van elkaar, in het samen creëren van kansen, in het aanzetten tot vernieuwing en beweging en in het substantieel bijdragen aan het optimaliseren van het werkveld (hoog)begaafdheid.  

De missie van Bureau Talent is om (hoog)begaafde jongeren tot bloei te laten komen door de juiste begeleiding te bieden en hen te leren waar hun talenten liggen en hoe zij deze kunnen ontwikkelen. Enerzijds door uitdagend onderwijs in een stimulerende omgeving; anderzijds door persoonlijke groei. Bureau Talent biedt onderwijs, begeleiding en lesmateriaal voor jongeren in de leeftijd van 10 – 18 jaar én training en advies aan hun scholen. 

Psychologenpraktijk Frumau, PPF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel, is een praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een hoog ontwikkelingspotentieel. Het hoofddoel is het welbevinden van het individu met een hoog ontwikkelingspotentieel in de brede context na te streven door het bieden van gespecialiseerde diagnostiek en specialistische behandelingen gericht op complexe psychische problematiek.

Breinsteyn is voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een hoog ontwikkelingspotentieel, die hun creatieve, emotionele en praktische intelligentie & wijsheid willen vergroten. Aandacht voor het ontdekken en ontplooien van talent en zelf staan centraal. Breinsteyn biedt specialistische holistische begeleiding.

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren. IHBV is landelijk actief en organiseert HB-Cafés door het hele land en in in Vlaanderen.

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland (Pharos, HINT Nederland en Choochem). De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen. De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB) is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld. 

Slim! Educatief is opgericht door Dr. Eleonoor van Gerven en als instituut voor particuliere post-initiële lerarenopleidingen gespecialiseerd in het opleiden van reeds in de praktijk werkzame leraren die onderwijs aan begaafde leerlingen geven. Slim! Educatief verzorgt o.a. de eenjarige Post HBO registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO® en de tweejarige opleiding Specialist Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen.

Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel en gelooft erin dat ieder mens zich kan ontwikkelen: talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, kansen creëren. Met een positieve grondhouding is het doel van Cedin  om elk kind, ook het hoogbegaafde kind, te leren het beste uit zich zelf te halen. Cedin verzorgt o.a. opleidingen en trainingen op het gebied van (hoog)begaafdheid.  

De Landelijke Beroepsvereniging Begeleiders Onderwijs (LBBO) zet zich in om de positie van begeleiders in het onderwijs te verstevigen. Binnen de LBBO werkt een groep bevlogen specialisten begaafdheid gericht aan de positionering en verdere professionalisering van het specialisme. Zij maken zich sterk voor passend onderwijs en inclusief onderwijs aan (potentieel) begaafde leerlingen. Zij ondersteunen en vertegenwoordigen specialisten begaafdheid met een onderwijsbevoegdheid die deze missie delen.

Peers4Parents versterkt ouders in de begeleiding van hun kinderen met kenmerken van begaafdheid, zodat zij emotioneel, sociaal, spiritueel, intellectueel en fysiek kunnen groeien waarbij het welbevinden van het hele gezin wordt bevorderd. Peers4Parents bestaat uit een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong) volwassenen. Peers4Parents creëert op verschillende locaties in Nederland mogelijkheden voor ouders om deel te nemen aan Peers4Parents activiteiten en wordt gefaciliteerd door Stichting Webb.

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding biedt een veilige omgeving voor jongeren die vast zijn gelopen in het onderwijs waarbij (hoog)begaafdheid een rol speelt. Er is dan vaak al geprobeerd binnen het onderwijs of in de nabije omgeving ondersteuning en hulp te bieden. Wanneer deze oplossingen niet afdoende of niet passend zijn, kan Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding een passende plek zijn.

Stichting Landelijk Netwerk HB-HO heeft in het kader van inclusie en studiesucces als missie om enerzijds hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat te begeleiden, ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces. Anderzijds wil het netwerk kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten bevorderen.

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen leidt Prof. Dr. Alexander Minnaert binnen de onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen onder andere diverse onderzoeken op het gebied van motivatie, zelfregulatie en dubbel bijzondere leerlingen.

Vanuit het bureau JansonAdvies ondersteunt Dolf Janson basisscholen die de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van hun leerlingen tot uitgangspunt van hun dagelijks handelen willen maken. Dolf benadert professionalisering en schoolontwikkeling steeds in samenhang. Hij is al jarenlang actief in het veld van begaafdheid en talentontwikkeling en richt zich daarbij op alle leerlingen.

Onderwijsontwikkeling Nederland (OON) is de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Zij versterkt hun positie en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling om integrale onderwijsadvisering te bieden. Dit heeft betrekking op onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling, onderwijs aan kinderen met problemen, leermiddelenadvies en advies aan gemeenten en besturen. Onder de vlag van OON biedt het consortium Acadin de digitale leeromgeving voor talentvolle basisschoolleerlingen.

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs werkt hiervoor nauw samen met verschillende organisaties en partijen die actief zijn op het gebied van passend onderwijs.

Stichting 360grView streeft naar een integrale aanpak voor continu en stimulerend signaleren. SAMEN het kind zien in al zijn facetten en mogelijkheden. De missie van Stichting 360grView is om een goed passend stelsel van onderwijs en zorg en bewustwording te creëren voor alle hoogbegaafden van 0-23 jaar.

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doet de stichting met bijeenkomsten, een online community, het schrijven van artikelen en het onderzoeken van bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid. Stichting Hoogbegaafd! zet daarbij hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze haar netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden. 

Vereniging Mensa Nederland bevordert de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie en behartigt hun belangen. De vereniging verschaft de onder haar leden levende ideeën en interesses een ruimere ontplooiingsmogelijkheid. Ook verleent de vereniging medewerking aan algemeen onderzoek op het gebied van intelligentie en stimuleert dergelijk onderzoek.

Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB) wil bij hulpverleners in de psychiatrie de kennis over hoogbegaafdheid vergroten om daarmee de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafden binnen de psychiatrie te verbeteren.

Het LKPHB deelt kennis, bevordert wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid in de psychiatrie, neemt drempels weg om te praten over hoogbegaafdheid, brengt hulpverleners in de psychiatrie met expertise hoogbegaafdheid in kaart en versterkt hun positie.

Het ABC is een onderwijsadviesbureau in Amsterdam. Binnen Het ABC nemen de thema’s  (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling al decennia een belangrijke rol in. Vanuit het ABC is in 2010 Day a Week School gestart, een breed opgezet en binnen Nederland alsmaar groeiend onderwijsprogramma voor cognitief talentvolle leerlingen uit het basisonderwijs. Experts van Het ABC zijn tevens betrokken bij het docententeam van de RITHA-opleiding.

Hoogbegaafd in Bedrijf ondersteunt volwassen in hun werkcontext, bijvoorbeeld bij re-integratie van uitgevallen medewerkers, loopbaanbegeleiding, recruitment en persoonlijke coaching. De missie van Hoogbegaafd in Bedrijf is om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde volwassenen kunnen floreren, waarbij hun talenten volledig tot bloei kunnen komen. 

Het Onderzoekerscollectief hoogbegaafdheid (OCHB) doet onderzoek naar het optimaal functioneren en welzijn van intellectueel begaafden in alle levensdomeinen. OCHB bestaat uit ervaren onderzoekers met een grote deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid.

De missie van Project en Expertisecentrum TALENT,  ‘TAiLoring EducatioN and care to Talents of youth’, is om beter inzicht te verwerven in de psychosociale, motivationele en leerontwikkeling van cognitief sterke kinderen en jongeren en in de wijze waarop de onderwijsleer- en opvoedingsomgeving deze ontwikkeling kunnen bevorderen. Daarnaast is het doel om deze wetenschappelijke inzichten te benutten om het onderwijs aan en de zorg voor cognitief sterke leerlingen te versterken.

Exentra is een Vlaams expertisecentrum rond hoogbegaafdheid dat zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen in de context van opvoeding, onderwijs en werk. Exentra vsw is gegroeid vanuit CBO (Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek- Antwerpen) dat meer dan 20 jaar geleden is ontstaan. De missie van Exentra is een helpende hand te bieden en in de mate van het mogelijke problemen vóór te blijven. Bijvoorbeeld door inzicht te bieden in passende begeleidingsmogelijkheden en eraan bij te dragen dat de hoogbegaafde inzicht heeft in zijn eigen denken en kunnen.

HBscholen is een initiatief van samenwerkende directeuren en ouders van basisscholen met een voltijd HB-onderwijsaanbod. Vanuit een gedeelde zorg over de complexe situatie van hoogbegaafde kinderen hebben wij de handen ineengeslagen. Voltijd HB-onderwijs biedt een aanzienlijke groep hoogbegaafde kinderen passend onderwijs. Het doel van onze samenwerking en belangenbehartiging is bereiken dat:

  • Preventief en curatief voltijd hb-onderwijs wordt erkend als structureel onderdeel van het totale passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen in alle swv’s
  • Rechtstreekse structurele financiële ondersteuning van voltijd hb-onderwijs in alle swv’s tot stand komt
  • Onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen scholen met voltijd hb-onderwijs wordt vergroot

Als onderwijsonderzoeks- en adviesbureau heeft Oberon een brede kennis van de praktijk, beleid en wetenschap, waaronder op de thema’s (hoog)begaafdheid en passend onderwijs. Oberon verenigt deze werelden met elkaar in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van ((hoog)begaafde) kinderen, jongeren en volwassenen. ‘Verbinden’ staat in ons werk altijd centraal: het verbinden van verschillende partijen in het veld, het verbinden van beleid en praktijk, het verbinden van onderzoek en advies, en het verbinden van nu en de toekomst.